Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

TMSF Mustafa Sarıgül’ün Mal Varlıklarına Haciz Koydu!

Gündem

TMSF Mustafa Sarıgül’ün Mal Varlıklarına Haciz Koydu!

maaş sorgulama ve sgk e bildirge

Kanunun 4 üncü maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Ankara ve İstanbul reis muavinleri Madde Ankara ve İstanbul belediye reis muavinleri belediye reisleri- nin inhaları üzerine Dahiliye Vekaletince hizmet dökümütayin olunur. Belediye memurlarının tayini Madde Ankara ve İstanbul belediyeleri erkanı ile belediye şube müdürleri belediye reisinin intıhabı ve Dahiliye Vekilinin tasvibiyle ve bu yerlerdeki belediye şubeleri erkanı hizmet dökümü ve kalemler ve müesseseler müdür ve reisleri belediye reisi tarafından ve meclis emrindeki kalem memurları belediye encümeninin karariyle belediye reisi tarafından, üncü maddenin fıkrasındaki belediyelerin memurları valiler ve fıkrasındaki belediyelerin memurları da kaymakamlar tarafından nasp ve azlolunurlar. hizmet dökümü İstanbul ve Ankara ile 94 üncü maddenin (B) ve (C) fıkralarında yazılı olanlardan maada belediyelerde reis muavinleri ile daire ve şube reisleri ve bilümum belediye memurları ilk içtimaında belediye meclisince tasdik olunmak şartiyle belediye reisi tarafından intihap ve tayin olunurlar.

 

Lüzum görülen maaş sorgulamabelediyelerde reis muavinlerinin meclis azası arasından intihabı caizdir. Bu takdirde muavinlerin memuriyetleri meclisin devamı ile mukay- yettir. (Yalnız bilümum belediye memurini sıhhiyesinin nasp ve vekalet emrine alınmaları, tebdil ve terfileri, tecziyeleri 1 Nisan 1926 tarihli ve 796 numaralı kanun ahkamına tabidir.) Reis, encümen ve meclis arasındaki ihtilafların kati karara maaş sorgulama raptı Madde 97 – Belediye reisi ile belediye encümeni arasında ihtilaf vukuunda belediye meclisi ihtilafatı tetkik eder ve bir karar verir. Verilen karar hakkında encümen veya belediye reisinin valiye müracaatı üzerine kaza belediyeleri için vilayet idare heyetince ve vilayet merkezi belediyeleri için vilayet idare heyetinin mütalaası alındıktan sonra Şürayı Devlet tarafından verilen ka- rar katidir. maaş sorgulama Belediye reisi veya belediye encümeni ile belediye meclisi arasında ihtilaf vukuunda belediye reisinin valiye müracaatı üzerine kaza belediyeleri için vilayet idare heyetince ve vilayet merkezi belediyeleri için vilayet idare heyetinin mütalaası alındıktan sonra

 

Şürayı Devlet tarafından verilen karar katidir.sgk e bildirge Belediye heyetinin vazife ve salahiyetleri Kanun ve nizamları neşir ve ilan hükümlerini tatbik ve icra Madde 98 – Belediye reisi mahalli en büyük mülkiye memuru tarafından tebliğ edilecek bilümum kavanin, nizamat ve talimatı neşir, ilan ve işbu kavanin ve nizamat ile kendisine muhavvel hususatı ifa ile mükelleftir. sgk e bildirge En büyük belediye amiri sıfatiyle reisin vazifesi Madde 99 – Belediye idaresinin en büyük amiri sıfatiyle belediye reisi: Belediye zabıtası vezaifinin ifasını temin edecek talimat ve yasakları tatbik, Meclis ve encümenin ve mafevk mercilerin kararlarını infaz, Bu mercilerin tasvibine mütevakkıf olmayan sgk e bildirge belediye vezaifini salahiyeti dairesinde ve mes’uliyeti altında ifa, Belediyenin mahalli mahiyeti haiz selamet, sıhhat, umran, iktısat ve intizamına ait hususatı takip ve ifa eder.

 

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

five × 5 =

More in Gündem

To Top