Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Anayasayı Beklerken: Aleviler

Alevilik

Anayasayı Beklerken: Aleviler

Alevi Enstitüsü ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan “Anayasayı Beklerken: Aleviler ” Sempozyumu 7-8 Ocak tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenecek.

ALEVİ ENSTİTÜSÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI’NDAN ORTAK ANAYASA SEMPOZYUMU

Dersim News/İstanbul – Alevi Enstitüsü ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan “Anayasayı Beklerken: Aleviler “ Sempozyumu 7-8 Ocak tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde düzenlenecek.

Sempozyumda  yeni anayasa tartışmaları öncesi Alevi sorunları masaya yatırılacak. Sempozyuma bir çok akademisyenin yanı sıra insan hakları savunucuları, hukukçular, araştırmacılar ve milletvekilleri konuşmacı olarak katılıyor. Sempozyumda Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün’de “Eşit Yurttaşlık: İlkesini Arayan Adalet” başlıklı panelde konuşmacı olarak katılacak.

7-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyum Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenecek. Sempozyum programı ise şöyle:

 

ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEVİLER

DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR:
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı,
Alevilik Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü

ETKİNLİK TARİHİ:
7-8 Ocak 2012, Cumartesi, Pazar

ETKİNLİK YERİ:
İstanbul, Bilgi Üniversitesi

GENEL KOORDİNATÖR:
Alevilik Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü adına Doç. Dr. Bedriye POYRAZ,
Dr. Pınar ECEVİTOĞLU

AKADEMİK SORUMLULUK VE YETKİ:
Alevilik Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü, sempozyumun ana temasına bağlı olarak oturumların ve katılımcıların belirlenmesinde, sempozyum programının oluşturulmasında ve kesinleştirilmesinde tam yetkili ve tam sorumludur.
HACI BEKTEŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI ADINA GENEL SORUMLU:
Dr. Tuncer BAŞ
SEMPOZYUM ASİSTANI:
Seray KUMLU

AMAÇ VE KAPSAM

Modern demokrasi anlayışı çerçevesinde anayasanın bir toplumsal sözleşme olarak kabul edildiğini veri aldığımızda, Türkiye’de son on yıldır gündemden düşmeyen yeni anayasa tartışmalarının toplum nezdinde bu anlayışa uygun bir karşılık bulmadığını söylemek mümkündür. Bu öncelikle, Türkiye’yi yeni ve demokratik bir anayasaya kavuşturma misyonunu yüklenen siyasal iktidarın anayasayı toplumsal bir müzakere ve oydaşmanın ifadesi olarak görmekten imtina eden “ileri demokrasi” anlayışından kaynaklanmaktadır. Öte yandan yeni anayasa fikri, siyasi iktidarın farklı toplumsal kesimleri müzakereye dâhil etmesi ve talepleri soğurması doğrultusundaki beklentiyi de artırmıştır. Bu beklenti çeşitli kesimleri hareketlendirmiş olmakla beraber eşit yurttaşlık statüleri mevcut anayasa tarafından zan altında bırakılmış en geniş kesimlerden biri olan Alevilerin yeni anayasa tartışmalarında yeterince aktif ve örgütlü bir tutum sergilemedikleri dikkati çekmektedir. 1990’ların başından bu yana doğrudan Alevi kimliği üzerinden örgütlenen ve dile getirdikleri taleplerin anayasal hak kapsamında olduğundan kuşku duyulamayacak bu kesimin yeni bir anayasa yapımı arifesinde kendini gösteren suskunluğu, 20 yıllık örgütsel deneyim ve birikim dikkate alındığında düşündürücüdür. Kuşkusuz bu tutumun özelde Alevi örgütlülüğünün iç dinamikleriyle, genel planda ise Türkiye’nin siyasal koşullarıyla ilişkili nedenleri bulunmaktadır. Ancak nedenler ne olursa olsun Alevilerin yeni anayasa tartışmaları karşısındaki tutumunu bir “bekleyiş” olarak nitelendirmek mümkündür.

Bekleyişe karşı aktif bir katılım ve müzakereden yana olan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi toplumunun tüm bileşenleriyle bu sürece müdahil olmasını sağlamak, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinin anayasal talepler olarak yeniden tartışılması ve formüle edilmesine katkıda bulunmak amacıyla “Anayasayı Beklerken: Aleviler” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Öte yandan gerek düzenleyici kurum olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın gerekse sempozyumun akademik sorumluluğunu üstlenen Alevilik Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü’nün ortak fikri, bugün Alevilerin temel sorunları olarak kabul edilen sorunların yalnızca Alevilere özgülenemeyeceği yolundadır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının mevcut anayasada ifadesini bulan inşa ve kuruluş mantığı yalnızca Alevileri değil, çok sayıda başka kesimi de hem bireysel düzlemde hem de kimi kolektif kimliklerin taşıyıcıları olarak dışarlıklı kılmaktadır. Buna karşılık siyasi iktidar Alevileri hep belirli bir sorun alanına sıkıştırmaya ve yalnızca bu alanda ve o da belirli sınırlar içinde kalmak kaydıyla söz söylemeye mahkum etmektedir. Aleviliği belirli bir biçimde yeniden inşa etmeye ve bu inşayı sekteye uğratabilecek toplumsal ittifak ve oydaşmaları engellemeye yönelik bu tutum, Alevilerin yukarıda ifade edilen “bekleyiş”ini de koşullandıran nedenlerin başında gelmektedir. Tam da bu nedenle sempozyumun temel hedefi, Alevilerin sorunlarını temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak tüm ötekilerin deneyimlediği sorunlarla ilişkilendirmek ve temel anayasal sorunlar olarak ele alıp tartışmaya açmaktır. Sempozyum programında yer verilen oturumlar ve katılımcılar da bu hedefe uygun olarak belirlenmiştir.

SEMPOZYUM PROGRAMI

ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEVİLER SEMPOZYUMU

Biz şimdi ne yapacağız barbarlar olmadan?

Constantino Kavafis’e saygıyla

7-8 OCAK 2012

7 Ocak Cumartesi, Birinci Gün

9:00 Açılış Konuşmaları
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı adına Vakıf başkanı Ercan GEÇMEZ
Alevilik Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü adına Prof. Dr. Ayhan YALÇINKAYA

10:00-12:00 Birinci Oturum

“Laik Bir Devlette Yaşama Hakkı”

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip

Fuzuli’ye saygıyla

Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Murat Sevinç
Rıza TÜRMEN
Kezban HATEMİ
Dr. Orhan Gazi Ertekin
Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTIPARMAK

12:00-13:00 Öğle molası

13:00-15:00 İkinci Oturum

“Laiklik: Ne Konuşuyoruz, Ne Anlıyoruz?”

Fil yükün karıncaya yükletme, çekebilmez

Kaygusuz Abdal’a saygıyla

Oturum Başkanı
Doç. Dr. Zeliha Etöz
Yrd. Doç. Dr. Murat AKAN
Prof. Dr. Tayfun Atay
Prof. Dr. Levent KÖKER
Prof. Dr. Taner TİMUR

15:30-17:30 Üçüncü Oturum

“Din(sizlik), Vicdan, İfade Özgürlüğü”

Meri kekliğim, yeter çektiğim

Enver Gökçe’ye saygıyla

Oturum Başkanı: Dr. Ali Murat İrat
Fikret İLKİZ
Hüseyin GÜZELGÜL (PSAKD Gen. Bşk.)
Ali KENANOĞLU (HSAKD Bşk.)
Enver AYSEVER

8 Ocak Pazar, İkinci Gün

10:00-12:00 Dördüncü Oturum

“Eşit Yurttaşlık: İlkesini Arayan Adalet”

Süresiz baş dönmesiyiz çok garip adamların

Edip Cansever’e saygıyla

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya
Hüseyin AYGÜN (Dersim Milletvekili, hukukçu-yazar)
Aydın ENGİN
Arş. Gör. Hakan MERTCAN
Prof. Dr. Eser KÖKER

12:00-13:00 Öğle molası

13:00-15:00 Beşinci Oturum

“Anayasayı Kim Yazıyor, Anayasa Kimi Yazıyor?”

Kan sızıyor bir halkın dinmeyen uğultusundan

Turgut Uyar’a saygıyla

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bedriye Poyraz
Levent TÜZEL
İhsan ELİAÇIK
Aysel TUĞLUK
Dr. Dilek KURBAN

15:00-15:15 Mola

15:15-17:15 Altıncı Oturum

“Ötekilerin Anayasası, Anayasanın Ötekileri”

Gözleri Hotel Gülyurdu, bıyıklarını Muş ovasında unutmuş

İzzet Yasar’a saygıyla

Oturum Başkanı: Dr. Pınar Ecevitoğlu
Erol DORA
Ali TOPACIK (ASDA Bşk.)
Yetvard DANZİKYAN
Remzi ALTUNPOLAT (KAOS GL)

17:30-19:00 Kapanış Oturumu

Bir Anayasa niye yazılır, abiler

Ece Ayhan’a saygıyla

Oturum Başkanı: Arş. Gör. Hakan Mertcan
Yrd. Doç. Dr. Murat SEVİNÇ
Doç. Dr. Zeliha ETÖZ
Ercan GEÇMEZ (HBVAKV Gen. Bşk.)

19:15 SONUÇ BİLDİRGESİ

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

4 × four =

More in Alevilik

To Top